namako li ijo lili pona li ijo lili musi.

namako jelo

namako mokuo ante

namako li ken pona e moku. ona li ken kasi li kiwen li telo. namako moku li pana e pilin uta e pilin kon.