tenpo pini pi lipu "nimi:mama"

o tawa poki nasin o tawa alasa

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (ni) = difference with latest revision, (pini) = difference with preceding revision, l = minor edit.

  • nipini 2021-06-02T09:48:35JanLentan toki ante 605 bytes +605 mi pali e lipu sin li pana e toki ni: "{{sitelen nimi}} {{nimi ni li pu}} == kon == # ''nimi ijo'': jan ni: ona li pali e jan lili anu jan ni. #: ''mama mi li pona.'' # ''nimi ijo'': ijo anu ja..."