tenpo pini pi lipu "nimi:olin"

o tawa poki nasin o tawa alasa

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (ni) = difference with latest revision, (pini) = difference with preceding revision, l = minor edit.

  • nipini 2021-06-02T09:19:21JanLentan toki ante 609 bytes +609 mi pali e lipu sin li pana e toki ni: "{{sitelen nimi}} {{nimi ni li pu}} == kon == # ''nimi ijo'': pilin ni: "ijo ni anu jan ni li pona mute tawa mi. mi wile lon poka ona." #: ''olin li pona.'..."