kasi nasa li ijo pi lawa nasa. jan li moku e ona la pilin nasa en pilin pona li kama. tenpo mute la jan li pilin ni: ona li moku e kasi ni la sona li kama. tan ni la, nimi li ken kasi sona.

kasi nasa

nasin ante mute la jan li ken kepeken kasi nasa. jan li ken seli e ona, li ken pali e len kepeken ona.

kulupu lawa mute li toki lawa e ni: o kepeken ala e kasi nasa.

kasi nasa wan li kama tan ma Sonko.