tenpo pini pi lipu "nimi:ni"

o tawa poki nasin o tawa alasa

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (ni) = difference with latest revision, (pini) = difference with preceding revision, l = minor edit.

  • nipini 2021-05-25T07:33:04JanLentan toki ante 661 bytes +661 mi pali e lipu sin li pana e toki ni: "{{sitelen nimi}} {{nimi ni li pu}} == kon == * jan li toki e ijo nanpa wan tawa jan ante. '''ni''' li ijo nanpa wan. ijo '''ni''' li ijo nanpa wan. # ''n..."