tenpo pini pi lipu "nimi:mun"

o tawa poki nasin o tawa alasa

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (ni) = difference with latest revision, (pini) = difference with preceding revision, l = minor edit.

  • nipini 2021-06-02T09:51:45JanLentan toki ante 545 bytes +545 mi pali e lipu sin li pana e toki ni: "{{sitelen nimi}} {{nimi ni li pu}} == kon == # ''nimi ijo'': ijo pi sewi pimeja. #: ''o lukin e mun!'' # ''nimi ijo'': ijo ni: ona li sike e suno anu mun..."