toki Pasiki

toki Pasiki li toki sin. jan Sen li pali e ona.

ike la lipu ni li lili. sina wile pona e ona la sina ken suli e ona.